Ciències, salut i medi ambient per a Educació Secundària

Metodologia

La metodologia del programa ambientech és una metodologia activa i innovadora que pretén difondre i facilitar l'estudi de les ciències i la tecnologia a través d'Internet. La incorporació de les tecnologies de la informació i comunicació (TICs) és l'eina bàsica d'aquesta metodologia que vol adaptar-se a l'actual cultura tecnològica dels estudiants.Material per al professorat

En la secció Animacions de cada àrea temàtica els docents disposen de nombroses animacions amb material curricular que poden ser projectades en una pissarra digital per acompanyar i recolzar les explicacions teòriques a l'aula.

D'altra banda, les unitats didàctiques amb animacions atractives i activitats interactives poden treballar-se amb els alumnes mitjançant els ordinadors o les pissarres digitals. En aquest cas el paper del professorat durant les sessions de treball és el de guia i supervisor del procés d'assimilació dels continguts per part de l'alumnat.

 

Material per a l'alumnat

Aquest portal educatiu conté nombroses unitats didàctiques amb activitats multimèdia amb animacions atractives i exercicis interactius que faciliten l'aprenentatge i augmenten la motivació de l'alumnat cap a les ciències i el medi ambient. Els alumnes poden treballar amb aquests materials de forma individual o guiats pel seu professor/a.Metodologia

Tots els recursos pedagògics del programa ambientech han estat acuradament dissenyats perquè la seva navegació sigui molt intuïtiva i puguin ser utilitzats sense dificultat pel professorat i l'alumnat d'ESO, Batxillerat i cicles formatius.

Pel que fa a les unitats didàctiques, distribuïdes a les àrees La Terra, Aigua, Energia, Éssers vius, Materials, Salut i Societat estan pensades per treballar en l'ordinador individualment o en grups de 2 o 3 alumnes. Cada unitat didàctica conté nombroses activitats. Inclou botons amb informació sobre que fer, espais reservats per a textos, animacions, gràfics, il·lustracions, exercicis interactius, etc. Cada activitat avança en funció de les respostes i accions dels usuaris, i per tant respecten els seus ritmes individuals i potencien el seu aprenentatge autònom. Faciliten també l'aprenentatge a partir dels errors proporcionant les oportunes ajudes i reforços quan es precisen. La unitat didàctica està dissenyada de manera que en tot moment l'usuari sap on es troba.